Com em puc informar?

A través del material que es farà arribar a totes les llars, però també i en qualsevol moment, en aquesta web, a l’OPIC o a través del telèfon 938950300 o del correu electròni cubelles@cubelles.cat

Quina quantitat es destina al procés de Pressupostos Participatius 2018?

L'Ajuntament destina 150.000 euros de la partida d'inversions als pressupostos participatius del 2018.

Qui pot fer propostes?

Poden fer propostes totes les persones residents a Cubelles o que estan vinculades al municipi.

Quines propostes puc fer?

S’accepten totes les propostes que es poden incloure en el capítol d’inversions del pressupost municipal, és a dir, la creació d’equipaments o infraestructures i adquisició de béns inventariables.

A l’hora de fer les teves propostes tingues en compte els criteris que avaluaran els tècnics municipals per validar-les: que siguin de competència municipal, sostenibles, que no plantegin accions d’exclusió social, que siguin clares i concretes per tal de poder ser avaluades.

No t’oblidis d’incloure-hi les teves dades de contacte per, si cal, poder aclarir dubtes.

Què passa si es presenten diverses propostes iguals?

No importa el número de vegades que es presenti una proposta, doncs només es tindrà en compte la primera i la resta es consideraran repetides.

És en la fase de votació popular on sí que és important que busquem suports a la nostra proposta per tal que la votin el màxim de persones possibles i aconseguir que guanyi.

Què s'entén per inversió?

Les inversions són la part del pressupost municipal que es dedica a dur a terme noves infraestructures o adquisicions que es realitzen en un any natural.

Per exemple, són inversions:

  • Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, enllumenat nou, creació de zones verdes...
  • Renovació d'infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació d'instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal estat...
  • Construcció de noves instal·lacions: poliesportius, parcs, parcs canins...
  • Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.

Però, per exemple, no són inversions:

  • Despeses de contractació de personal
  • Subvencions o ajuts
  • Concessions de beques
  • Subministrament d'electricitat o aigua

 Qui validarà les propostes?

Ho farà una comissó tècnica municipal, amb personal tècnic de diferents departaments de l’Ajuntament.

Analitzaran si són viables tècnica, jurídica i econòmicament. I, en el cas que no ho siguin, justificaran clarament la seva valoració.

Tothom tindrà l’oportunitat de saber per quins motius no són vàlides les que s’hagin valorat així.

 Qui podrà votar les propostes?

Podran votar les propostes tots els veïns i veïnes majors de 18 anys empadronats a Cubelles

Quantes propostes puc votar?

Cada persona podrà votar un màxim de 5 propostes. Si una butlleta té més de 5 propostes marcades es considerarà nul·la.

Com podré votar les propostes?

Presencialment a l’OPIC en l’horari d’atenció ciutadana o a través d’aquest web on podreu trobar instruccions clares de com votar electrònicament.

Pensa que és important que donis a conèixer la teva proposta, que la difonguis i la defensis, per tal d’aconseguir el major nombre de vots possible.

Com s'esculliran les propostes guanyadores?

Les propostes guanyadores es seleccionaran en base als vots obtinguts i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar al total de 150.000€.

Com es farà el seguiment del procés participatiu?

Existeix una comissió de coordinació que en farà el seguiment de tot el procés per garantir que es desenvolupa tal i com s’ha plantejat. Però, tota la ciutadania podrà fer-ne també el seguiment a través del web dels Pressupostos Participatius.

Un cop finalitzat, tots tindrem l’oportunitat de valorar com ha anat i d’aportar millores per a properes edicions, a través d’un qüestionari d’avaluació que es facilitarà al web.